top of page
Cung cấp kinh nghiệm truyền giáo ngắn hạn và cơ hội môn đồ hóa bằng cách chia sẻ tình yêu Chúa Giê-xu qua những sự giúp đỡ thiết thực, cùng hỗ trợ phát triển những mục vụ và mở mang Hội Thánh trên thế giới với mục đích tôn vinh Thiên Chúa.
Ghi Danh Truyền Giáo Ngắn Hạn

Cảm ơn bạn đã liên kết trong chương trình truyền giáo!

bottom of page