top of page

CHÚNG TÔI TIN

LIÊN HỆ VỚI CHÚA

Mỗi tín hữu có mối quan hệ cá nhân ngày càng tăng trưởng trong sự hiểu biết Thiên Chúa bằng cách học Kinh Thánh, áp dụng, cầu nguyện. Đức Thánh Linh ấn chứng và hướng dẫn để được trọn vẹn theo gương Chúa Giê-xu. 

ĐỨC CHÚA TRỜI

Thiên Chúa tồn tại trong ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Linh. Chúng tôi tin Chúa Giê-xu là Con duy nhất củaThiên Chúa đã đến thế gian mục đích cứu chuộc nhân loại i.

KINH THÁNH

Toàn bộ Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn, không có lỗi lầm và thẩm quyền. Đem lại ích lợi cho đức tin con người 

CON NGƯỜI

Con người được tạo dựng bởi Thiên Chúa, bao gồm thân, hồn, linh. Vì con người bị sa ngã về bản chất tội lỗi, và không tự cứu mình được.

SỰ CỨU CHUỘC

Chỉ bằng cách tin vào Chúa Giê-su Christ để nhận sự tha thứ , con người mới có thể được cứu khỏi hình phạt tội lỗi. "Không có danh nào khác dưới thiên đàng được ban cho loài người mà chúng ta phải nhờ đó để được cứu"

TIỆC THÁNH

Tiệc thánh là một giao ược được thiết lập  cho tất cả các tín đồ bởi Chúa Giê-xu để ghi nhớ sự hy sinh của Chúa vì tội lỗi con người và tượng trưng cho giao ước mới.

BÁP-TEM

Phép Báp-tem dìm mình trong nước tượng trưng cho sự đồng chết, đồng chôn cất và đồng phục sinh của Chúa Giê-xu, lễ Báp-tem và là lời tuyên bố công khai về sự tin đã  nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa cá nhân của bạn.

HỘI THÁNH

Hội Thánh là thân thể của Chúa, Đấng Christ là đầu, chúng tôi Hội Thánh phổ quát và Hội Thánh địa phương,  bao gồm các cá nhân nhờ đức tin vào Chúa Giê-xu và đã được ấn chứng bởi Chúa Thánh Linh.

Chúa Giê-xu có quyền trên sự sống và sự chết. Ngài đang ngự trên thiêng đàng sẽ trở lại xét đoán và để trị vì với tư cách là Vua của các  vua và Chúa  của các  Chúa

bottom of page