HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM CHESTERFIELD

About

Thờ Phượng: Thứ Bãy 7:30 PM 

1501 South Providence Rd

Chesterfield, VA 23236

SỨ MẠNG

Một Hội Thánh nhiều người được cứu 

KHẢI TƯỢNG

Một Hội Thánh nhân bội

đến những thành phố khác nhau