CHÚNG TÔI DÂNG HIẾN

VÌ CHÚA BAN CHO TRƯỚC

DÂNG PHẦN MƯỜI

Phần mười là 10% thu nhập của bạn. Tất cả những gì chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa ban cho, và trách nhiệm đáp lại những gì  Chúa ban cho. Dâng phần mười nhắc nhở chúng ta điều Chúa là đấng cung cấp mọi thứ và dạy chúng ta luôn đặt Chúa ưu tiên trong cuộc sống.

DÂNG HIẾN

Dâng hiến là bất cứ điều gì bạn dâng hơn 10%. Dâng ngoài phần mười là bày tỏ sự rời rộng làm Chúa vui lòng. Hãy tiếp tục trải nghiệm sự dâng một phần mười và các của lễ dâng rời rộng để thử nghiệm Đức Chúa Trời vĩ đại của dân sự Chúa!

NGÂN PHIẾU & TIỀN

VIETNAMESE ALLIANCE CHURCH RICHMOND

11055 GREENWOOD RD

GLEN ALLEN, VA 23059

QUA MẠNG

CHUYỂN NGÂN

WELLS FARGO BANK

ACCOUNT # 2079018039801

ROUTING # 051400549

Campuchia 2.png
Campuchia 1.png
Cambodia6.png
Campuchia 5.png

Với sự ban cho rời rộng của bạn, chúng tôi có thể có thực hiện xây dựng cộng đồng đức tin lớn mạnh. Với sự hỗ trợ của bạn, chúng tôi cọng tác với các tổ chức phi lợi nhuận địa phương, gửi các chuyến truyền giáo ngắn hạn, giúp đỡ người nghèo, xây dựng nguồn nước sạch và tổ chức các nhóm nhỏ phục vụ với các công việc khác nhau. Cùng nhau, chúng ta tạo nên một sự khác biệt tuyệt vời !

BAN CHO DƯ DẬT