top of page
Revival Pray I.png

CẦU NGUYỆN PHỤC HƯNG

7:00 - 8:00 AM

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG

3915 FRANCISTOWN RD

HENRICO, VA 23294

"Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ."

II Sử-ký 7:14

Fastingl Pray vn.png

“ Sự kiêng ăn mà Ta lựa chọn, há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao?” Ê-sai 58: 6

“Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt Ta, hầu cho Ta không hủy diệt nó; song Ta chẳng tìm được một ai.” Ê-xê-chi-ên 22:30

Healing Prayer.png

CẦU NGUYỆN CHỮA LÀNH

"Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan.  Ngài ra lệnh chữa họ lành, rút họ khỏi cái huyệt. Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-xu Christ." Thi-thiên 107:19-21; Phi-líp 4:19

2:30 PM CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN MỖI THÁNG

Mạng Lưới Cầu Nguyện

1. Liên kết số người tham gia

2. Chọn thời gian và ngày 

3. Bấm số: 

  •  407-965-2221

  •  Sau đó bấm số 1

  •  Tiếp theo bấm  ID 49641#

  •  Giới thiệu tên & bấm #

  •  Cùng cầu nguyện

Cầu Nguyện Tại Gia

1. Liên kết số người tham gia

2. Chọn thời gian và địa điểm

3. Thông báo toàn thể thành viên 

4. Cầu nguyện

bottom of page