top of page
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM RICHMOND

About

Trường Chúa Nhật 9:00 AM

Thờ Phượng 10:00AM

11055 Greenwood Rd
Glen Allen, VA 23059

HT Glen Allen_edited.jpg
HT Glen Allen_edited.jpg

SỨ MẠNG

Một Hội Thánh nhiều người được cứu 

KHẢI TƯỢNG

Một Hội Thánh nhân bội

đến những thành phố khác nhau

Church Altar
bottom of page