top of page
  • Facebook
  • YouTube

ĐẠI  GIA ĐÌNH

Hoan nghênh tất cả quý vị muốn tìm hiểu Tin Mừng. Mục đích Hội Thánh liên kết và khuyến khích anh em cùng tham gia hành trình để khám phá sự mầu nhiệm tâm linh.

Hội Thánh Việt Nam Richmond, Virginia là một cộng đồng cơ đốc thân thiện; giúp mọi người hiểu mục đích chính của cuộc đời, sự bình an và niềm hy vọng vĩnh hằng.

Chào mừng tất cả quý vị, bất kể tuổi tác, niềm tin, hay nguồn gốc của bạn. Hãy đến!  nắm tay nhau trong cuộc hành trình bởi đức tin trong mục đích tốt lành của Thiên Chúa.

Singapore
WELCOME TO
RICHMOND  CITY
MỤC ĐÍCH

Hiện hữu để làm vinh hiển danh Chúa trong đời sống mỗi ngày.  Cung ứng một cộng đồng thân thiện, nơi bạn tìm thấy hạnh phúc với người khác qua niềm tin trong Đấng Christ.

Prayer Group
KHẢI TƯỢNG

Xây dựng một cộng đồng đức tin lớn mạnh; đem mọi người đến với sự cứu rỗi qua tiến trình tin nhận Chúa, để phát triển, trang bị, được sai phái để phục hồi và chữa lành thế giới. 

World Peace
SỨ MẠNG

Mỗi Cơ-đốc-nhân là một sứ giả, đang nắm lấy một sứ mệnh và công bố cho thế gian sứ điệp. Là nhân chứng sống động của Đấng Christ cho dân tộc Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới.

Cơ hội để bạn đọc

toàn bộ Kinh Thánh

Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà Ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử Ta. Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng.

Ma-la-chi 3:10; II Cô-rinh-tô 9:7

1501 Providence Rd, Richmond, VA 23236

CẦU NGUYỆN             THỨ BẢY     7:00 - 8:00 am

THỜ PHƯỢNG VN      THỨ BẢY     7:30 - 9:00 pm

11055 Greenwood Rd Glen Allen, VA 23059

CẦU NGUYỆN               THỨ BẢY      7:00 - 8:00 am

5716 Monument Ave, Richmond, VA 23226

TRƯỜNG CHÚA NHẬT      CHÚA NHẬT      1:00 - 1:45 PM  

THỜ PHƯỢNG VN             CHÚA NHẬT       2:00 - 2:30 PM

THỜ PHƯỢNG EM             THỨ SÁU            7:30 - 8:30 PM

BAN NAM & NỮ GIỚI         CHÚA NHẬT II   4:00 - 6:00 PM

CAO NIÊN                           THỨ BẢY           3:00 - 5:00 PM

TRANG BỊ I                          THỨ BA             7:00 - 9:00 PM

TRANG BỊ II                         THỨ TƯ             7:00 - 9:00 PM

HUẤN LUYỆN CHUNG       CHÚA NHẬT III  4:00 - 6:00 PM

HUẤN LUYỆN BTP              CHÚA NHẬT IV  4:00 - 6:00 PM

BCH & BMV                         CHÚA NHẬT V   4:00 - 6:00 PM

CẦU NGUYỆN                     THỨ BẢY           7:00 - 8:00 PM

About

CÙNG NHAU HƯỚNG TỚI MỤC ĐÍCH

Cảm ơn sự liên kết của bạn!

bottom of page